• Menu
  • Menu

Tag - 2021

2021 – Hắn Balô & Đi

Hoài niệm của KCT cập nhật năm 2021 Năm 2021 được xem là năm thứ 2 của đại dịch Covid toàn cầu và cũng như một năm quá “yên ắng” lại qua. Yên ở là là ở yên một chỗ để cách ly nhà và nhà, quận và quận, thành phố này và các tỉnh thành phố khác! Yên đến ai cũng phải phát sợ vì nó kéo theo rất nhiều hệ lụy kinh tế. Sự bùng phát dịch vào giữa năm ở Sài Gòn đã...